Stanovy Českého sdružení klubů historie pivovarnictví, z. s., IČ 42940419

Úvodní ustanovení

České sdružení klubů historie pivovarnictví je dobrovolnou zájmovou organizací sdružující kluby a sekce se společným zájmem v České republice.

Část. I. Všeobecná ustanovení

I.1. Název zapsaného spolku: České sdružení klubů historie pivovarnictví, z.s.

I.2. České sdružení klubů historie pivovarnictví, z.s., působí na území České republiky a jeho sídlem je Hronovická 659, 530 02 Pardubice.

I.3. České sdružení klubů historie pivovarnictví, z.s. je dobrovolný a politicky nezávislý zapsaný spolek vzniklý ve smyslu § 214 a následujících zákona číslo 89 / 2012 Sb.

I.4. České sdružení klubů historie pivovarnictví, z.s., je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Jedná svým jménem a nese odpovědnost za své závazky.

I.5. České sdružení klubů historie pivovarnictví, z.s., má právo na vlastní symboliku.

Část II. Hlavní cíle a úkoly

II.1. Hlavním cílem činnosti Českého sdružení klubů historie pivovarnictví, z.s., (dále jen sdružení) je shromažďovat informace o historii pivovarnictví a sbírat všechny historické i novodobé artefakty související s pivovarnictvím za účelem jejich zachování.

II.2. Sdružení koordinuje činnost v oblasti pořádání sběratelských setkání a významných akcí v rámci sdružení. Tyto propaguje na internetu a ve svém zájmovém časopisu.

II.3. Sdružení spolupracuje s pivovary na území České republiky, školskými zařízeními a výzkumnými pracovišti v oboru potravinářství a pivovarnictví.

II.4. Sdružení spolupracuje s organizacemi podobného zaměření doma i v zahraničí.

II.5. Sdružení poskytuje odbornou a metodickou pomoc všem sběratelům a zájemcům o historii pivovarnictví. Na požádání navrhuje své členy k podání odborných vyjádření v oboru své činnosti.

II.6. Prostřednictvím zájmové a veřejně prospěšné činnosti propaguje sdružení historii pivovarnictví a sběratelství pivovarských artefaktů formou pořádání výstav pro širokou veřejnost a publikační činností. Vydává za účelem propagace sdružení pivovarské suvenýry se svou symbolikou.

Část III. Členství a zánik členství ve sdružení

III.1. Členství ve sdružení je dobrovolné, členem se může stát každý klub (u smíšených klubů pivovarské sekce - dále jen sekce), který má nejméně 3 členy – osoby a souhlasí-li se stanovami sdružení. Klub (sekce) o přijetí žádá písemnou formou. Jeho žádost schvaluje na svém zasedání Rada sdružení a vystavuje novému členu Osvědčení o registraci. Pokud brání přijetí nějaké důvody a Rada sdružení žádost neschválí, sdělí toto žadateli písemnou formou.

III.2. Ukončení členství klubu (sekce) ve sdružení je vystoupením na základě písemného oznámení rozhodnutí členské schůze klubu (sekce) Radě sdružení.

III.3. Členství klubu (sekce) ve sdružení zanikne, pokud počet členů v klubu (sekci) klesne pod 3 členy – osoby.

III.4. Členství klubu (sekce) ve sdružení zanikne vyloučením za hrubé porušení stanov či opakované neplnění úkolů uložených usnesením konference klubů (sekcí) nebo Rady sdružení.

III.5. Členství klubu (sekce) zanikne též vyloučením za zvlášť hrubé porušení sběratelské etiky nebo poškození dobrého jména sdružení.

O vyloučení klubu (sekce) ze sdružení pod body III.4. a III.5. rozhoduje na návrh Rady sdružení výlučně konference klubů (sekcí) sdružení. O vyloučení musí být rozhodnuto na nejbližší konferenci klubů (sekcí) sdružení. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Vyloučený se může do 30 dnů od doručení rozhodnutí odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání projedná Rada sdružení. Její rozhodnutí je konečné.

Po ukončení nebo zániku členství musí klub (sekce) vrátit Osvědčení o registraci Radě sdružení.

Část IV. Orgány sdružení a jeho organizace

IV.1. Nejvyšším orgánem sdružení je konference klubů (sekcí) (dále jen konference), na které je volena Rada sdružení a revizní komise. Účastníci konference jsou voleni na členské schůzi klubů (sekcí). Každý klub (sekce) má jeden hlas a konference se mohou zúčastnit maximálně dva za klub (sekci). Konference se koná jednou za dva roky, svolává jí a řídí z pověření Rady sdružení její předseda. Na základě nejméně 1/3 klubů (sekcí) musí být svolána mimořádná konference. Místo a čas konání konference určuje Rada sdružení.

Pro jednání konference zpracuje předseda program a zasílá jej spolu s pozvánkou klubům (sekcím) nejméně jeden měsíc před konferencí. Na konferenci se schvaluje plán činnosti sdružení, projednávají se a schvalují změny stanov sdružení, rozhoduje se o případných sporech mezi kluby (sekcemi), o vyloučení klubů (sekcí) a přijímají se závažná rozhodnutí o činnosti sdružení. Konference bere na vědomí ukončení členství ve sdružení. Konference přijímá usnesení, která jsou pro všechny sdružené kluby (sekce) závazná.

IV.2. Rada sdružení je výkonným orgánem mezi konferencemi. Radu tvoří 7 členů, kteří jsou zvoleni na konferenci a jeden náhradník, který má poradní hlas a případně nahradí odstupujícího z Rady. Minimální počet členů Rady je 5.

Zvolená Rada volí ze svého středu jednotlivé funkcionáře – předsedu, místopředsedu, tajemníka, pokladníka, předsedu redakční rady a 2 členy. Předseda Radu řídí, úkoluje jednotlivé členy Rady a koordinuje činnost Rady jako celku. Předseda předkládá Radě na každém jejím zasedání zprávu o činnosti za hodnocené období včetně hodnocení plnění uložených úkolů.

Funkce v Radě jsou čestné. Za ztrátu času spojenou s výkonem funkce může předseda, tajemník, pokladník, předseda redakční rady a distributor zájmového časopisu obdržet finanční odměnu, kterou na návrh Rady sdružení schvaluje konference. Finanční odměna může být poskytnuta jen pokud to finanční situace v hospodaření sdružení dovoluje.

Rada sdružení se schází jedenkrát za půl roku. K řešení naléhavých záležitostí má předseda Rady sdružení právo svolat i mimořádné zasedání Rady sdružení nebo mimořádnou konferenci.

Na návrh klubů (sekcí) může Rada sdružení ocenit aktivní činnost sběratelů, klubů (sekcí), pivovarů, aktivistů a institucí ve prospěch sdružení a sběratelství diplomem „ZLATÝ KORBEL“ nebo čestným uznáním, případně věcným darem.

Rada sdružení může ocenit umístění v různých soutěžích a anketách pořádaných Sdružením udělením diplomu, případně věcného daru.

IV.3. Jednání orgánů sdružení je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina pozvaných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

IV.4. Revizní komise sdružení a náhradník se volí na konferenci. Revizní komise je 3-členná. Ze svého středu si volí předsedu. Minimální počet členů revizní komise jsou dva. Předseda komise se zúčastňuje zasedání Rady sdružení. Revizní komise provádí 1x ročně revizi hospodaření sdružení. O výsledku revize informuje Radu sdružení a celkovou zprávu předkládá konferenci.

Část V. Kluby a sekce

V.1. Základním článkem sdružení jsou kluby a pivovarské sekce smíšených klubů, které musí mít nejméně 3 členy – fyzické osoby.

V.2. Orgány klubu (sekce) jsou výroční členská schůze, členská schůze, výbor a případně komise.

V.3. Výroční členská schůze se koná jednou ročně, svolává ji výbor. Na ní se projednávají zásadní otázky činnosti, schvaluje plán činnosti, finanční rozpočet a výše členských příspěvků.

V.4. Výbor klubu (sekce) má dvouleté volební období a je volen na poslední členské schůzi konané před termínem konání konference.

V.5. Členské schůze svolává výbor. Mají pracovní charakter, slouží k výměně informací a sběratelského materiálu

V.6. Výbor klubu (sekce) tvoří předseda, tajemník, pokladník, popř. další členové, přičemž počet členů výboru musí být lichý.

V.7. Výbor klubu (sekce) řídí jeho činnost v souladu se stanovami sdružení a klubu a zabezpečuje plnění úkolů. Projednává přihlášky členů, zajišťuje vybírání členských příspěvků, hospodaří s finančními prostředky a vede jmenný seznam členů (fyzických osob).

V.8. Za klub (sekci) ve sdružení jedná předseda nebo zástupce pověřený členskou schůzí nebo výborem klubu (sekce).

Část VI. Práva členů sdružení

VI.1. Klub (sekce) má právo kdykoliv ze sdružení vystoupit.

VI.2. Klub (sekce) má při všech jednáních jeden hlas.

VI.3. Klub (sekce) může podávat návrhy změn a doplnění stanov sdružení, podávat návrhy na členy Rady sdružení a revizní komise nebo na jejich odvolání.

VI.4. Klub (sekce) má právo konat libovolný počet výměnných sběratelských setkání nebo schůzek.

VI.5. Klub (sekce) má právo při dodržování stanovených podmínek využít ke své prezentaci a propagaci své činnosti zájmový časopis a internetové stránky sdružení.

VI.6. Klub (sekce) má právo odvolat se ke konferenci proti rozhodnutí Rady sdružení. Rozhodnutí konference je konečné. Pro návrh rozhodnutí musí být více jak 2/3 přítomných účastníků konference. Každý sběratel, který je jako fyzická osoba členem klubu nebo sekce v rámci sdružení má právo odvolat se k Radě sdružení proti rozhodnutí klubu (sekce). Pro návrh rozhodnutí Rady sdružení musí být více jak 2/3 přítomných členů Rady sdružení. Rozhodnutí Rady sdružení je pro dotčený výbor klubu (sekce) závazné.

V obou případech je rozhodnutí zpracováno písemně a musí být doručeno dotčeným stranám do 30 dnů od projednání v příslušném orgánu sdružení.

Část VII. Povinnosti členů sdružení

VII.1. Pokud klub používá název, musí být odlišný od jiných klubů, aby nedocházelo ke sporům a záměnám klubů.

VII.2. Klub (sekce) je povinný řídit se těmito stanovami, usneseními konference a Rady sdružení, jejich rozhodnutími. Dále je povinný plnit uložené úkoly a informovat své členy o usneseních a rozhodnutích přijatých ve sdružení.

VII.3. Klub (sekce) je povinný zúčastnit se konference. Zastoupení jiným klubem se nepřipouští.

VII.4. Klub (sekce) je povinný při placení členských příspěvků za své členy spolu s finanční hotovostí předat jmenný seznam členů, za které jsou členské příspěvky placené.

VII.5. Klub (sekce) je povinný zamezit výrobě padělků sběratelského materiálu a pokud se vyskytnou, upozornit na ně a zveřejnit padělatele, pokud je znám.

VII.6. Klub (sekce) je povinný informovat Radu sdružení o každé změně ve vedení klubu (sekce). Totéž platí při zániku klubu(sekce).

Část VIII. Hospodaření sdružení.

VIII.1. Sdružení vlastní majetkové hodnoty a spravuje je v rámci platných právních předpisů České republiky. Rada sdružení se řídí schváleným rozpočtem.

VIII.2. Kluby hospodaří se svým majetkem samostatně v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Řídí se schválenými rozpočty.

VIII.3. Zdrojem finančních prostředků sdružení i klubů(sekcí) jsou:

 1. Členské příspěvky

 2. Výnosy z pořádaných akcí.

 3. Z vydávaného zájmového časopisu.

 4. Prodej propagačních suvenýrů s logem sdružení.

 5. Sponzorské dary.

 6. Jiné příjmy.

Část IX. Společná ustanovení

IX.1. Sdružení zastupuje předseda a tajemník. Klub (sekci) zastupuje předseda nebo pověřený člen klubu (sekce).

IX.2. Podpisové právo za sdružení mají předseda, tajemník a pokladník a to každý samostatně. V otázkách zájmového časopisu sdružení předseda redakční rady.

IX.3. Informace o činnosti sdružení a klubů (sekcí) poskytují členské základně:

 1. Zájmový časopis sdružení.

 2. Zápisy z jednání konference a zasedání Rady sdružení.

 3. Zprávy na internetových stránkách sdružení

 4. Zprávy revizní komise.

 5. Ústní informace od členů Rady sdružení.

IX.4. Sdružení zanikne, rozhodne-li o tom konference hlasy nejméně 2/3 klubů (sekcí). V případě zániku sdružení se po revizi hospodaření provede likvidace sdružení podle poměrného počtu členů klubů (sekcí) k datu poslední úhrady členských příspěvků.

Část X. Závěr

Stanovy Českého sdružení historie pivovarnictví, z.s., byly schváleny na XIII. mimořádné konferenci konané dne 25. září 2015 v Pardubicích.

Petr Nahodil
Předseda Rady sdružení

Nahoru

Krátké zprávy ...
08.01.2023: Sběratelské setkání

V části Naše akce jsme doplnili termíny akcí členských a partnerských klubů na rok 2023.


01.10.2022: Sběratelské setkání KSK v Praze

Klub sběratelů kuriozit zve na setkání sběratelů pivních suvenýrů pořádané Klubem sběratelů kuriozit, které se bude konat 15. října 2022 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10.

Rezervace stolů:
Petr Nahodil
tel.: 603 712 269
email: p.nahodil@centrum.cz


18.09.2022: Nová série etiket piva Tulák
Slovo distributora časopisu Svět piva
Podrobnosti o distribuci časopisu Svět piva naleznete na této stránce.
Aktuální číslo Časopisu Svět piva
Návštěvnost
TOPlist

Flag counter od 19. 9. 2013

Flag Counter