O Českém sdružení klubů historie pivovarnictví

Pár informací o „Českém sdružení klubů historie pivovarnictví, z. s.“

Sběratelské hnutí pivovarských suvenýrů a historie pivovarnictví má u nás dlouhou tradici, její počátky se datují již do začátku 50. let minulého století. Tehdy se sbírání odbývalo hlavně v klubech, později již bylo záležitostí různých setkání sběratelů (tzv. burz) v různých městech, vznikla Koordinační komise klubů, která sestavovala kalendáře burz a zajišťovala propagační činnost. Na poradách této komise se postupně dospělo k názoru, že je nutné ustanovit celostátní organizaci, což se usneslo v r. 1990.

Výřez pozvánky na 1. Celostátní výstavu pivních etiket

Přípravou tohoto projektu byli pověřeni pánové Snítilý, Fiedler, Řehůřek a Klíma. Byl zpracován návrh stanov a jednacího řádu a rozeslán k připomínkám na jednotlivé kluby. Po třetím kole připomínek byly zpracovány konečné dokumenty a stanovy byly pány Snítilým a Řehůřkem předloženy Ministerstvu vnitra ke schválení. Oficiální název byl „Sdružení klubů České a Slovenské republiky sběratelů pivovarských suvenýrů a historie pivovarnictví se sídlem v Pardubicích“.

Po schválení stanov byla do Pardubic na den 29. 2. 1992 svolána I. konference klubů, jíž se zúčastnilo 29 klubů z Čech, Moravy a Slovenska. Kromě jiného zde byla zvolena Generální rada jako vrcholný řídící orgán, jejím předsedou se stal pan Snítilý, prvním místopředsedou ing. Fiedler a předsedou redakční rady ing. Řehůřek, z nichž posledně dva jmenovaní dostali za úkol připravit vydávání časopisu sdružení a určit i jeho název. Po diskusi a připomínkách z klubů byl vybrán název SVĚT PIVA. Jednotlivé kluby rovněž obdržely osvědčení o registraci, stanovy a jednací řád.

Jak ubíhal čas, sběratelské kluby vznikaly a zanikaly, měnil se i počet členů sdružení (v současné době sdružuje 14 klubů a s nimi přes 260 našich předních sběratelů). V roce 1999 došlo k oddělení slovenských klubů, které si založily Slovenskou asociaci historie pivovarnictví (SAHP). Postupem doby se také měnily podmínky pro práci sdružení a vyvstala potřeba úpravy stanov. Po diskusi a připomínkách z klubů byly na XIII. mimořádné konferenci klubů schváleny upravené stanovy. V únoru 2016 byl podán návrh na změnu názvu sdružení na Krajský soud Hradec Králové - pobočka Pardubice. Návrh byl schválen a byl změněn v souladu s novým občanským zákoníkem název našeho sdružení na "České sdružení klubů historie pivovarnictví, z. s.". V této souvislosti bylo všem dnešním členům vydáno nové osvědčení o registraci.

Nejvyšším orgánem sdružení je konference klubů, na které je volena Rada sdružení a Revizní komise. Konference se koná jednou za dva roky, svolává a řídí ji Rada sdružení. Rada je výkonným orgánem sdružení mezi konferencemi klubů a tvoří ji 7 členů, kteří jsou voleni na konferenci klubů, a jeden náhradník. Zvolená rada volí ze svého středu jednotlivé funkcionáře.

Činnost sdružení klubů je velmi rozmanitá a bohatá, jednak vydává časopis Svět piva i s přílohami, jednak pořádá soutěž o nejhezčí pivní etiketu, korunku, tácek a etiketu minipivovarů a domácích vařičů a každoročně ji  vyhodnocuje na setkání v součinnosti s Parkán klubem Tábor v Táboře. Pro zasloužilé členy, kluby, spolupracující pivovary a instituce každoročně uděluje diplom ZLATÝ KORBEL nebo čestné uznání a věcný dar. Kromě toho se podílí na úspěšných výstavách v Písku, Milevsku, Protivíně, Strakonicích a dalších místech v republice. Dobrou vizitkou klubové práce je či bylo pořádání mezinárodních sběratelských setkání v Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, Martině, Bratislavě a dříve i v Plzni.

Ve své činnosti se České sdružení klubů historie pivovarnictví z.s. řídí vlastními stanovami, které byly dne 25. 9. 2015 schváleny XIII. konferenci Sdružení klubů. Jejich plné znění si můžete přečíst zde.

Rada sdružení:

předseda Petr NAHODIL Klub sběratelů kuriozit (KSK)
místopředseda Mgr. Marián JAMRICH Parkán klub Tábor
tajemník Vlastimil CÍFKA KSK
pokladník Ing. Hana TOPINKOVÁ KSPS Písek
člen Miroslav NĚMEC KSPS Pardubice
člen Václav TOPINKA KSPS Písek
člen Stanislav BRABLÍK KSPE Haná Olomouc
náhradník JUDr. Miroslav KOZÁK KSPE Hradec Králové
představitel SAHP Rudolf Besedič prezident SAHP

Revizní komise Rady sdružení:

předseda a distributor časopisu Václav SKABROUTH KSPK Sprevar Šluknov
člen Jiří STAVINOHA KSPE Haná Olomouc
člen Roman SVOBODA ETTA club Třebíč

Co nabízíme:

- PORADENSTVÍ v oblasti pivního sběratelství či historie pivovarnictví (oceňování sbírek z pozůstalostí, recenze či obsahová korektura sběratelsky či pivně-historicky zaměřených publikací apod.)

- VYJÁDŘENÍ SE k problematice týkající se pivního sběratelství jako takového či jenom některého z jeho podoborů, ať jíž písemnou, tak ústní formou

- MOŽNOST ZAPŮJČENÍ sběratelského materiálu pro potřeby realizace výstav, např. k výročí založení vašeho pivovaru, k vámi pořádané pivní akci, za účelem natáčení filmu, propagačního videa, doplnění vašich webových stránek apod.

- MOŽNOST UMÍSTĚNÍ PIVNÍ ČI JINÉ REKLAMY na těchto stránkách (platba penězi – lze odečíst z vašeho daňového základu, v naturáliích – např. formou daru pivních etiket, tácků či jiného sběratelského nebo propagačního materiálu pro potřeby našeho sdružení, či formou různých úlev pro naše členy na vámi pořádaných akcích)

- MOŽNOST UMÍSTĚNÍ PIVNÍ REKLAMY v časopise Svět piva (viz odstavec výše)

Nahoru

Krátké zprávy ...
13.04.2024: Nová série etiket piva Tulák

Do části Suvenýry, byla přidána nová série pivních etiket piva Tulák. Zároveň jsme také přidali starší výroční etikety, které byly vydány na podporu činnosti Sdružení a Časopisu Svět piva.


05.04.2024: Sběratelské setkání Sdružení v Praze

České sdružení klubů historie pivovarnictví oznamuje, že sběratelské setkání plánované na 15.6.2024 je ZRUŠENO.


05.04.2024: Sběratelské setkání KSK v Praze

Klub sběratelů kuriozit zve na setkání sběratelů pivních suvenýrů pořádané Klubem sběratelů kuriozit, které se bude konat 20. dubna 2024 v Kulturním domě Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10.

Rezervace stolů:
Petr Nahodil
tel.: 603 712 269
email: p.nahodil@centrum.cz

Slovo distributora časopisu Svět piva
Podrobnosti o distribuci časopisu Svět piva naleznete na této stránce.
Aktuální číslo Časopisu Svět piva
Návštěvnost
TOPlist

Flag counter od 19. 9. 2013

Flag Counter